موکریان یک شرکت فعال در حیطه‌ی آموزش است که راهکارهای یادگیری مادام‌العمر را برای همه‌ی فراگیران در سنین مختلف، فراهم می‌آورد.

مأموریت ما: موکریان به افراد کمک می‌کند که به اهداف شغلی و تحصیلی مطلوب‌شان دست یابند.

ارزش‌های ما: ارزش‌های محوری ما که فرهنگ شرکت‌مان را تعریف می‌کنند، چارچوبی برای آنچه هر روز به مشتریان‌ و کارکنان‌مان عرضه می‌کنیم، فراهم می‌آورد.

  • تمامیت و انسجام: ما در هر کاری که انجام می‌دهیم، رعایت بالاترین استانداردهای اخلاقی را سر لوحه‌ی کارمان قرار داده‌ایم.

  • معرفت و دانایی: ما منابع تخصصی کارآمدی را برای کمک به شما در دستیابی به بهترین‌ نتایج در حرفه و تحصیلات‌تان ارایه می‌دهیم.

  • حمایت و پشتیبانی: ما به شما ابزارهایی را می‌دهیم که برای موفقیت بدان نیاز دارید.

  • فرصت: ما به طور پیوسته برای باز کردن درها و گسترده‌تر کردن دسترسی به آموزش تلاش می‌کنیم.

  • نتایج: ما متعهدیم که شما را در دستیابی به اهداف‌تان یاری کنیم – ما وقتی موفق می‌شویم که شما به موفقیت دست یابید.

در موکریان، ما به افرادی مانند شما کمک می‌کنیم زندگی‌شان را از طریق آموزش دگرگون کنند.

ما به فراگیران در سنین مختلف خدمت می‌کنیم، … ما شریک شما در یادگیری مادام‌العمر هستیم و متعهدیم شما را در دستیابی به اهداف‌تان یاری کنیم.

ما در حال بازتعریفِ آینده‌ی آموزش هستیم.

ما کمک می‌کنیم فراگیران (دانش‌آموزان و دانشجویان) استعدادهایشان را بشناسند با ارایه‌ی آموزشهای متمرکز بر فراگیر و نتیجه‌گرایی که کمک کند افراد به اهداف‌شان دست یابند.